Küsi pakkumist
Väljavõte esimesest põhikirjast

Punkt 2 sätestas, et seltsi tegevuse eesmärgiks on aktsionäride, s.o. seltsi aktsiate omanike poolt sissepandud vahendite alusel sellise tootmis-teenindustegevuse arendamine, mis võimaldaks aktsionäridel saada võimalikult suuri dividende.

Punktis 6 kirjeldati, et seltsil on õigus omada, tasuta saada, rentida ja võõrandada hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid toetuseid, suheldes selleks riigi, teiste ettevõtete ning organisatsioonide ja üksikisikutega.

Seltsil on õigus omada ning kasutada maad ja maapõuevarasid vastavalt kehtivale seadusandlusele. Seltsil on õigus palgata tööjõudu tingimustel, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.

Punkt 9 sätestas, et selts, tema aktsionärid ja töötajad on kohustatud heaperemehelikult kasutama ja hoidma seltsi käsutuses olevat vara ja vahendeid. Nad kannavad selle eest materiaalset vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Punkt 10. Selts võib tegeleda järgmistel aladel:

  • aiandussaaduste kasvatamine, töötlus ja müük
  • piimasaaduste valmistamine ja müük
  • san.tehniliste fitingute valmistamine ja müük
  • vahendustegevus kõigil eelnimetatud aladel
  • teenuste osutamine organisatsioonidele ja üksikisikutele