32 aastat Eesti ehitusturul! Oktoobris tähistab Santex oma 33 tegevusaastat. Tasakaalukas ja usaldusväärne tegevus on loonud toetava koostööpartnerite võrgustiku, usaldavate klientide baasi, hoolsate töötajate kaadri ja ettevõtte maine.


Asutamine

paperSama aasta 31. oktoobril registreeriti ettevõte Põlva Maakonnavalitsuse määruse nr 272 alusel Põlva maakonna ettevõttergegistris ning aktsiaseltsile Santex anti välja registreerimistunistus registrinumbriga 54005028 ja tegutsemisluba. Kolme päeva jooksul pärast maakonnavalitsuse määruse kättesaamist tuli ettevõte registreerida Põlva Maakonna Maksuametis.


Väljavõte esimesest põhikirjast

Punkt 2 sätestas, et seltsi tegevuse eesmärgiks on aktsionäride, s.o. seltsi aktsiate omanike poolt sissepandud vahendite alusel sellise tootmis-teenindustegevuse arendamine, mis võimaldaks aktsionäridel saada võimalikult suuri dividende.

Punktis 6 kirjeldati, et seltsil on õigus omada, tasuta saada, rentida ja võõrandada hooneid, rajatisi, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ning muid materiaalseid toetuseid, suheldes selleks riigi, teiste ettevõtete ning organisatsioonide ja üksikisikutega.

Seltsil on õigus omada ning kasutada maad ja maapõuevarasid vastavalt kehtivale seadusandlusele. Seltsil on õigus palgata tööjõudu tingimustel, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega.

Punkt 9 sätestas, et selts, tema aktsionärid ja töötajad on kohustatud heaperemehelikult kasutama ja hoidma seltsi käsutuses olevat vara ja vahendeid. Nad kannavad selle eest materiaalset vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Punkt 10. Selts võib tegeleda järgmistel aladel:

 • aiandussaaduste kasvatamine, töötlus ja müük
 • piimasaaduste valmistamine ja müük
 • san.tehniliste fitingute valmistamine ja müük
 • vahendustegevus kõigil eelnimetatud aladel
 • teenuste osutamine organisatsioonidele ja üksikisikutele

Tegevuse laienemine

12. oktoobril 1992. aastal muudetakse aktsiaseltsi põhikirja ja lisatakse punkti 10 alapunkt 9 alla kaubandus, mille kinnitas Räpina alevivolikogu oma otsusega.

10. juulil 1995. aastal ostab aktsiaselts Santex aktsiaseltsi Selve aktsiad.


Ümberkujundamine

5. mail 1996. aastal otsustab aktsiaseltsi Santex aktsiate ainuomanik Heiki Mäesaar ettevõtte ümber kujundada osaühinguks Santex.

Uue ühingu ühe osa, nimiväärtusega 40 000 krooni omanikuks saab aktsiaseltsi Santex kolme aktsia ainuomanik. Uues ühingus antakse endisele aktsionärile kõik seadusest ja osaühingu põhikirjast tulenevad õigused. Töötajatega säilitab osaühing aktsiaseltsi õigusjärglasena kõik senised töösuhted. Osaühingut juhib üheliikmeline juhatus. Osaühingul puudub nõukogu.

Osaühingu tegevusaladeks on:

 • Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide montaaž, ehitus ja remont;
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide montaaž, ehitus ja remont;
 • Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja remont;
 • Tööstuskaupade jae- ja hulgikabandus.

Ettevõtte arenguetapid

 • 1. juulist 1992 asub tööle esimene põhikohaga töötaja, kuni selle ajani palgati ajutist tööjõudu.
 • Aasta hiljem võetakse tööle teine põhikohaga töötaja. 1995. aasta jaanuarist töötab ettevõttes kolm põhikohaga töötajat.
 • 2001-2006 töötab ettevõttes kokku kaheksa põhikohaga töötajat. 2007-2009 on põhikohaga töötajate arv kasvanud 14ni.
 • 1997. aastal liisib osaühing Santex esimese uue seadme.
 • 6. jaanuaril 1999 sõlmivad osaühing Santex ja osaühing Santex-Selve osanike otsuse alusel ühinemislepingu, kus ühendavaks ettevõtteks on osaühing Santex.
 • Samal aastal avab Santex Räpinas sanitaartehnika jaemüügi kaupluse.
 • 31.mail 2001 sõlmib osaühing Santex osaühinguga Harald Haldus kapluse ruumide rendilepingu ja kolib suuremale müügipinnale, kus tegutseti kuni 2003. aasta suve lõpuni.
 • 24. juulil 2003 ostab osaühing Santex Räpina vallalt kinnistu nimetusega Räpina Rahvamaja koos selle oluliste osade ja päraldistega.
 • Selles hoones sai ruumid ettevõtte kontor, kauplus, plekitöökoda, ladu ja masinate parkla.
 • 2005. aastal renoveerib osaühing Santex hoone teise korruse ja rajab sinna vaba aja keskuse Prive. Vaba aja keskuse haldamiseks loodi ettevõte osaühing Helen Sport. Samal ajal valmis vaba aja keskuse Prive koduleht www.prive.ee
 • 2006. aastal rajatakse hoone tagumisse tiiba plekitöökoda ning ostetakse lisaks aastate jooksul soetatud masinatele ja seadmetele laadur-ekskavaator.